برای ارسال مقاله، می توانید از فرم زیر استفاده کنید یا اینکه مقاله خود را به همراه مشخصات نویسنده، به ایمیل tasavvof95@Gmail.com ارسال نمائید.